Hải Dương qua báo chí
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 13/11 - 22/11/2019
(Cập nhật: 21/11/2019)
 

I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - KINH TẾ

0001. T.X. "Đục khoét" lòng sông, doanh nghiệp bị phạt hơn 150 triệu đồng. - Bảo vệ pháp luật, 22/11/2019.- Số 94.- Tr.14

     Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa đối với ông Nguyễn Văn Hợp (Bắc Giang) vì hành vi khai thác cát trái phép số tiền hơn 156 triệu đồng

34(V)15.

0002. PV. BV Đa khoa Hoà Bình (Hải Dương): Bị gây rối hơn nửa năm, công an vẫn chỉ xác minh. - Phụ nữ Việt Nam, 13/11/2019.- Số 136.- Tr.14

     Phản ánh tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (Hải Dương) liên tục từ tháng 4/2019 đến nay. Bệnh viện đã lập biên bản sau đó gửi đơn, thư kêu cứu, tố giác đến Công an TP Hải Dương và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay Công an TP Hải Dương vẫn im lặng một cách khó hiểu

34(V)15. 

0003. PV. Gốm Chu Đậu - Tinh hoa văn hoá Việt. - Phụ nữ Việt Nam, 18/11/2019.- Số 138.- tr.13

     Bảo tàng tỉnh Hải Dương và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu vừa Khai mạc trưng bày chuyên đề "Gốm Chu Đậu - Tinh hoa văn hoá Việt Nam". Ban tổ chức đã giới thiệu trên 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, chọn lọc từ nhiều lần khai quật tại di tích gốm Chu Đậu thuộc xã Thái Tân; gốm Mỹ Xá, xã Minh Tân (huyện Nam Sách, Hải Dương) và những hiện vật gốm được trục vớt từ con tàu đắm ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam)

392.22. 

0004. ĐỨC TÂN. Tỉnh lộ 392B Hải Dương bị xe quá tải cày xới. - Giao thông, 20/11/2019.- Số 139.- Tr.5

     Phản ánh tình trạng xe quá tải hoành hành suốt ngày đêm trên tỉnh lộ 392B đoạn từ xã Lam Sơn đến xã Tiền Phong (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, gây bất an và bức xúc cho người dân

34(V)14. 

 

II - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

0005. LAN ANH. Đóng điện Dự án Nâng công suất máy biến áp T1 110kV Đồng Niên. - Công thương, 22/11/2019.- Số 140.- Tr.11

     Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực Hải Dương đã đóng điện thành công giai đoạn 2 dự án "Nâng công suất máy biến áp T1 Trạm biến áp  110kV Đồng Niên". Đây là dự án có mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư.

6C2. 

34(V)15.

0002. PV. BV §a khoa Hoµ B×nh (H¶i D­ư¬ng): BÞ g©y rèi h¬n nöa n¨m, c«ng an vÉn chØ x¸c minh. - Phô n÷ ViÖt Nam, 13/11/2019.- Sè 136.- Tr.14

     Ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng mÊt an ninh trËt tù x¶y ra t¹i BÖnh viÖn §a khoa Hoµ B×nh
 (H¶i Dư­¬ng) liªn tôc tõ th¸ng 4/2019 ®Õn nay. BÖnh viÖn ®· lËp biªn b¶n sau ®ã göi ®¬n, thư­ kªu cøu, tè gi¸c ®Õn C«ng an TP H¶i Dư­¬ng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Tuy nhiªn ®Õn nay C«ng an TP H¶i Dư­¬ng vÉn im lÆng mét c¸ch khã hiÓu

34(V)15. 

0003. PV. Gèm Chu §Ëu - Tinh hoa v¨n ho¸ ViÖt. - Phô n÷ ViÖt Nam, 18/11/2019.- Sè 138.- tr.13

     B¶o tµng tØnh H¶i Dư­¬ng vµ C«ng ty Cæ phÇn Gèm Chu §Ëu võa Khai m¹c trư­ng bµy chuyªn ®Ò "Gèm Chu §Ëu - Tinh hoa v¨n ho¸ ViÖt Nam". Ban tæ chøc ®· giíi thiÖu trªn 500 tµi liÖu, hiÖn vËt, h×nh ¶nh ®­îc s­u tÇm, chän läc tõ nhiÒu lÇn khai quËt t¹i di tÝch gèm Chu §Ëu thuéc x· Th¸i T©n; gèm Mü X¸, x· Minh T©n (huyÖn Nam S¸ch, H¶i Dương) vµ nh÷ng hiÖn vËt gèm ®­îc trôc vít tõ con tµu ®¾m ë Cï Lao Chµm (Qu¶ng Nam)

392.22. 

0004. §øc T©n. TØnh lé 392B H¶i Dư­¬ng bÞ xe qu¸ t¶i cµy xíi. - Giao th«ng, 20/11/2019.- Sè 139.- Tr.5

     Ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng xe qu¸ t¶i hoµnh hµnh suèt ngµy ®ªm trªn tØnh lé 392B ®o¹n tõ x· Lam S¬n ®Õn x· TiÒn Phong (huyÖn Thanh MiÖn, tØnh H¶i Dư­¬ng) tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ tai n¹n giao th«ng, g©y bÊt an vµ bøc xóc cho ngư­êi d©n

34(V)14. 

 

II - Khoa häc Kü thuËt vµ C«ng nghÖ

0005. Lan Anh. §ãng ®iÖn Dù ¸n N©ng c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p T1 110kV §ång Niªn. - C«ng thư­¬ng, 22/11/2019.- Sè 140.- Tr.11

     Ban Qu¶n lý Dù ¸n Ph¸t triÓn §iÖn lùc H¶i D­ư¬ng ®· ®ãng ®iÖn thµnh c«ng giai ®o¹n 2 dù ¸n "N©ng c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p T1 Tr¹m biÕn ¸p  110kV §ång Niªn". §©y lµ dù ¸n cã møc ®Çu t­ư h¬n 33 tû ®ång do Tæng c«ng ty §iÖn lùc MiÒn B¾c lµm chñ ®Çu t­ư

6C2. 
 
Các bài liên quan
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 08/11 - 14/11/2019 (14/11/2019)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 01/11 - 07/11 (07/11/2019)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 25/10 - 31/10 (01/11/2019)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 18/10 - 24/10 (25/10/2019)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 11/10 - 17/10 (18/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay511 
 Hôm qua214
 Tuần này511 
 Tất cả691191 
IP: 3.221.159.255