Thư mục chuyên đề
Một số công trình nghiên cứu khoa học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007 – 2017 Phần 1
(Cập nhật: 17/11/2017)
 

 I – KHOA HỌC XÃ HỘI

 

  01. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hải Dương trong thời kỳ mới/ Vũ Văn Sơn chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Ban tổ chức tỉnh uỷ Hải Dương xb., 2007.- 78tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 324.259707107/B108C

Tóm tắt: Trình bày thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hải Dương

02. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Điều tra thực trạng, dự báo và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Hải Dương đến năm 2010 và 2015": Thời gian thực hiện: 2005 - 2006/ Nguyễn Vinh Hiển chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương xb., 2007.- 74tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 371.1007/B108C

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng và định hướng công tác quy hoạch đội ngũ giáo viên từ mầm non đến THCS ở Hải Dương

03. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học: Tổng kết lí luận và thực tiễn những bài học kinh nghiệm quí của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Dương phục vụ sự nghiệp đổi mới/ Lê Tất Hỷ chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Hội cựu giáo chức tỉnh Hải Dương xb., 2008.- 146tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 370.959734/B108C

Tóm tắt: Tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương

04. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học "Điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Hải Dương trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế"/ Nguyễn Thanh Bình chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], 2007.- 111tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 338.095973407/B108C

Tóm tắt: Điều tra hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Hải Dương

05. Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học vận dụng các phương pháp thảo luận, đóng vai, giải quyết vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THCS/ Hoàng Văn Đạt chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Sở Giáo dục và đào tạo xb., 2007.- 83tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 372.8307/B108C

Tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề đổi mới trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THCS bằng các phương pháp thảo luận, đóng vai ...

06. Báo cáo kết quả thực hiện dự án "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2004 - 2006"/ Hà Bạch Đằng chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], 2007.- 59tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 346.95973407/B108C

Tóm tắt: Kết quả việc thực hiện dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2004-2006

07. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Những giải pháp quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm sử dụng tiết kiệm đất đảm bảo vệ sinh môi trường"/ Nguyễn Tá Dước chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Sở Tài nguyên và môi trường Hải Dương xb., 2006.- 58tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 333.7307/B108C

Tóm tắt: Tìm hiểu hiện trạng, giải pháp quy hoạch và quản lý sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

08. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ không dây xây dựng mạng WLAN phục vụ công tác đào tạo nghiên cứu khoa học tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương"/ Nguyễn Thái Sơn chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Trường Chính trị tỉnh Hải Dương xb., 2007.- 19tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 371.00285/B108C

Tóm tắt: Tìm hiểu mục tiêu, đặc điểm và phương pháp xây dựng mạng WLAN bằng công nghệ không dây tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương

09. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu, xác định hiện trạng và xây dựng bản đồ kỹ thuật số về phông phóng xạ môi trường, cơ sở bức xạ ion hóa và hàm lượng kim loại nặng trong môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương"/ Phạm Văn Bình chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], 2008.- 142tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 363.739095973407/B108C

Tóm tắt: Hiện trạng quản lý về an toàn bức xạ, an ninh phóng xạ, hàm lượng kim loại nặng trong nước ngầm, không khí và xây dựng bản đồ kỹ thuật số về phông phóng xạ môi trường tỉnh Hải Dương

10. Nghiên cứu áp dụng mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ bậc đại học cho khối ngành kinh tế, kỹ thuật ở tỉnh Hải Dương (Mã số: 32.DHKT.13-14): Báo cáo kết quả thực hiện công trình KH & CN/ Chủ nhiệm công trình KH & CN: Vũ Đức Lễ.- Hải Dương : [Knxb.], 2015.- 134tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 378.00959734/ NGH305C

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng đào tạo và đề xuất mô hình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ khối ngành kinh tế, kỹ thuật tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

11. Nghiên cứu một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trọng Thừa.- Hải Dương : [Knxb.], 2011.- 119tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 338.10959734/ NGH305C

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010 và đề xuất một số mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2015, định hướng 2020

12. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương"/ Lại Thị Hồng chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương xb., 2007.- 188tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  331.8807/ B108C

Tóm tắt: Trình bày thực trạng, giải pháp phát triển đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

13. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Thực trạng vi phạm kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ tỉnh Hải Dương từ khi tái lập tỉnh đến năm 2004; những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thi hành kỷ luật của các tổ chức Đảng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng"/ Nguyễn Văn Thái chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Ban Kiểm tra tỉnh uỷ Hải Dương xb., 2007.- 90tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/B108C

Tóm tắt: Thực trạng vi phạm kỷ luật Đảng, những bài học kinh nghiệm và việc thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh Hải Dương từ năm 1997 -2004

14. Báo cáo kết quả thực hiện dự án "Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác và nước thải tại bãi rác Soi Nam, thành phố Hải Dương": Mã số: MT-19-TPHD-08/ Phạm Quang Vinh chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương xb., 2008.- 39tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 363.700959734/B108C

Tóm tắt: Tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác và nước thải tại bãi rác Soi Nam, thành phố Hải Dương

15. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Điều tra hiện trạng và xây dựng một số mô hình HTX trong nông nghiệp, nông thôn": Thời gian thực hiện: năm 2005 - 2006.- Hải Dương. : Liên minh HTX Hải Dương xb., 2007.- 69tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 334.07/B108C

Tóm tắt: Tìm hiểu hiện trạng và giải pháp xây dựng một số mô hình HTX trong nông nghiệp, nông thôn ở Hải Dương

16. Đánh giá hiện trạng thực hiện pháp lệnh và quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2006 - 2011 và đề xuất giải pháp tăng cường trong thời gian tới: Kết quả thực hiện công trình khoa học và công nghệ/ Chủ nhiệm công trình KH & CN: Đặng Thị Kim Thanh.- Hải Dương : [Knxb.], 2013.- 145tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 323.0959734/Đ107G

Tóm tắt: Phân tích thực trạng thực hiện pháp lệnh và quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2006 - 2011 tại Hải Dương, đồng thời dự báo tình hình và đề xuất giải pháp tăng cường trong thời gian tới

17. Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu và hướng dẫn, giảng dạy lịch sử và địa lý địa phương phục vụ trong các trường phổ thông tỉnh Hải Dương (Mã số: HX.36.SGĐT-12-13): Báo cáo kết quả thực hiện đề tài khoa học/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quốc.- Hải Dương : [Knxb.], 2013.- 110tr: Hình minh họa; 27cm

Ký hiệu phân loại:  373.59734/ NGH305C

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, thực trạng dạy học, biên soạn và xuất bản tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy môn lịch sử, địa lý địa phương trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

18. Nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước (Mã số: MI.28.TTQTMT.09-10): Báo cáo kết quả thực hiện đề tàiBáo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Tạ Hồng Minh.- Hải Dương. : [Knxb.], 2011.- 178tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 363.700959734/NGH305C

Tóm tắt: Thông qua kết quả quan trắc môi trường đưa ra đánh giá, xếp loại chất lượng nước và đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

19. Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quý Đôn thành phố Hải Dương/ Chủ nhiệm đề tài: Đặng Quang Hải Việt.- Hải Dương : [Knxb.], 2010.- 74tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  373.59734/ Ư556D

Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và hiệu quả của việc xây dựng website, phần mền quản lý học sinh tại trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương

 

II – KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

 

20. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Biên soạn chuyên khảo địa chất và tài nguyên khoáng sản tỉnh Hải Dương"/ Phạm Văn Hoàn chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], 2008.- 70tr; 27cm

 

Ký hiệu phân loại: 551.095973407/B108C

Tóm tắt: Báo cáo khoa học nghiên cứu về địa chất và tài nguyên khoáng sản, thuỷ văn, môi trường, thổ nhưỡng  ... của tỉnh Hải Dương

21. Nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước/ Chủ trì thực hiện: Tạ Hồng Minh, Nguyễn Dương Thao, Nguyễn Công Thành, Vũ Minh Hào....- Hải Dương : [Knxb.], 2010.- 75tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  579.0959734/ NGH305C

Tóm tắt: Tìm hiểu tên khoa học, đặc điểm, kích thước, sự phân bố trên thế giới và trong các vùng nuôi thủy sản nước ngọt ở Hải Dương của các loài sinh vật phù du (các loại tảo, vi sinh vật, vi khuẩn...)

22. Nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước/ Chủ nhiệm đề tài: Tạ Hồng Minh.- Hải Dương : [Knxb.], 2016.- 54tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  579.0959734/ NGH305C

Tóm tắt: Tìm hiểu cấu tạo sinh học - sinh thái, phân bố, nơi lưu trữ mẫu vật một số loài động vật phù du thường gặp và các loài chỉ thị ở môi trường nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

III – CÔNG NGHỆ

 

23. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cây dưa hấu trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Liên.- Hải Dương : [Knxb.], 2011.- 89tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 635.0959734/A109D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình sản xuất một số giống dưa hấu và kết quả áp dụng công nghệ ghép dưa hấu trên gốc bầu tại Hải Dương

24. Báo cáo kết quả thực hiện dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ "Xây dựng và triển khai mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thuỷ sản hàng hoá tập trung tại vùng đất mới chuyển đổi ở huyện Thanh Miện"/ Đinh Thế Chiêu, Nguyễn Viết Bàn chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : UBND huyện Thanh Miện xb., 2008.- 43tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  639.807/B108C

Tóm tắt:  Tổng quan về mục tiêu, phương pháp, kết quả thực hiện mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại huyện Thanh Miện

25. Báo cáo kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình áp dụng TBKT nuôi thuỷ sản đạt giá trị kinh tế cao ở vùng mới chuyển đổi của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương"/ Hà Văn Nghị chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : UBND huyện Ninh Giang xb., 2008.- 44tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  639.807/ B108C

Tóm tắt: Trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp và kết quả thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản ở huyện Ninh Giang

26. Báo cáo kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình áp dụng TBKT nuôi thuỷ sản đạt giá trị kinh tế cao ở vùng mới chuyển đổi của xã Gia Hoà, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương"/ Nguyễn Thị Kịch chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : UBND huyện Gia Lộc xb., 2008.- 30tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  639.807/B108C

Tóm tắt: Tập hợp kết quả thực hiện dự án nuôi thuỷ sản đạt giá trị kinh tế cao ở Gia lộc

27. Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2005 - 2006 "Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kĩ thuật nuôi thuỷ sản đạt giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích tại khu vực đất chuyển đổi ven sông Kinh Môn, huyện Kinh Môn"/ Phạm Thế Đại chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : UBND huyện Kinh Môn xb., 2007.- 42tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  639.807/B108C

Tóm tắt: Cung cấp tổng quan về dự án, nội dung, mục tiêu, phương pháp và kết quả thực hiện mô hình nuôi tthuỷ sản tại ven sông Kinh Môn, huyện Kinh Môn

28. Báo cáo tổng kết đề tài: Hoàn thiện kỹ thuật thâm canh và phát triển các giống lúa ĐB1, ĐB5, ĐB6 phù hợp với một số tiểu vùng sinh thái lúa của tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Trọng Khanh chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Viện cây lương thực - CTP xb., 2007.- 49tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  633.107/ B108C

Tóm tắt: Tìm hiểu điều kiện sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa mới cho năng suất cao như ĐB1, ĐB5, ĐB6

29. Báo cáo dự án Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: "Áp dụng khoa học công nghệ để chọn lọc sản xuất các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất cao, chống bệnh bạc lá, chất lượng gạo ngon phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh"/ Nguyễn Hữu Dương chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xb., 2007.- 59tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  633.107/B108C

Tóm tắt: Trình bày phương pháp và kết quả xây dựng mô hình sản xuất giống lúa lai, lúa thuần có năng suất và chất lượng cao ở Hải Dương

30. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật truyền thông trong quản lý điều hành sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương"/ Vũ Xuân Tề chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], 2006.- 36tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  628.1028/B108C

Tóm tắt: Trình bày mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và những kết quả đạt được của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành sản xuất tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương

31. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Điều tra hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2007 - 2010"/ Phạm Thế Tập chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], [2009?].- 67tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 658.80095973407/B108C

Tóm tắt: Tổng quan về thương mại điện tử. Thực trạng hoạt động, các mục tiêu và giải pháp triển khai thương mại điện tử giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

32. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: "Ứng dụng công nghệ sinh học nuôi cấy mô tế bào thực vật để nhân nhanh giống cây Lô hội (Aloe vera) và triển khai trồng cây Lô hội  tại tỉnh Hải Dương"/ Vũ Đình Xuân chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học xb., 2008.- 31tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  633.807/ B108C

Tóm tắt: Tìm hiểu ứng dụng công nghệ sinh học nuôi cấy mô tế bào thực vật trong việc nhân giống cây lô hội tại Hải Dương

33. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Điều tra đánh giá tình hình một số bệnh truyền nhiễm chủ yếu ở gia súc, gia cầm và đề xuất các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ chăn nuôi tỉnh Hai Dương"/ Nguyễn Văn Tịnh chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], 2008.- 82tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  636.089095973407/ B108C

Tóm tắt: Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm chủ yếu ở gia súc, gia cầm và phương pháp phòng chống dịch bệnh ở tỉnh Hải Dương

34. Báo cáo kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình áp dụng TBKT trong nuôi trồng thuỷ sản tập trung đạt giá trị kinh tế cao ở vùng chuyển đổi của xã Thạch Lỗi, Cẩm Đoài, Cẩm Giàng, Hải Dương"/ Trần Duy Giới chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : UBND huyện Cẩm Giàng xb., 2008.- 36tr; 29cm

Ký hiệu phân loại:  639.807/ B108C

Tóm tắt: Giới thiệu dự án, mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện và kết quả mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

35. Báo cáo tổng kết chương trình áp dụng tiến bộ kỹ thuật "Phát triển thuỷ sản hàng hóa tập trung tại các khu vực đất mới chuyển đổi ở các huyện trong tỉnh, mã số CTS-07" (năm 2005-2007).- Hải Dương. : Sở Khoa học và công nghệ xb., 2008.- 44tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 639.807/B108C

Tóm tắt: Tổng quan về mục tiêu, nội dung, phương pháp và kết quả xây dựng mô hình nuôi thuỷ sản tập trung tại Hải Dương

36. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiến tiến tách một số sản phẩm máu và sử dụng cho điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương"/ Đoàn Văn Hoan chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Sở Y tế Hải Dương xb., 2007.- 62tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 616.107/B108C

Tóm tắt: Tìm hiểu ứng dụng công nghệ tiên tiến tách chế phẩm máu và áp dụng điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

37. Báo cáo kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất, thu mua quả gấc hàng hóa tập trung làm nguyên liệu sản xuất viên nang mềm dầu gấc phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước"/ Trần Văn Oanh chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương xb., 2006.- 42tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 633.807/B108C

Tóm tắt: Tổng hợp kết quả điều tra mô hình sản xuất  và các chế phẩm từ gấc

38. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Áp dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật để nhân giống cây dược liệu nhằm đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh tại địa phương"/ Hà Bạch Đằng chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Sở Khoa học và công nghệ xb., 2008.- 40tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 633.807/B108C

Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật nhân giống cây dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

39. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu bài thuốc "Ganhpx" điều trị bệnh viêm gan B mạn tính tại Hải Dương"/ Phạm Thị Xuân chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương xb., 2008.- 90tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 615.807/B108C

Tóm tắt: Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc đông y có tên khoa học là Ganhpx trong việc điều trị bệnh viên gan B mạn tính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

40. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện"/ Vũ Đức Cương chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện xb., 2008.- 67tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 616.070285/B108C

Tóm tắt: Nghiên cứu về xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khám chữa bệnh và ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện

41. Báo cáo kết quả thực hiện dự án: "Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thủy sản đạt giá trị kinh tế cao ở vùng diện tích chuyển đổi xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc"/ Cao Tiến Tuấn chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : Hội nông dân tỉnh xb., 2007.- 23tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 693.807/B108C

Tóm tắt: Tổng quan về dự án và kết quả xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại xã Nhật Tân huyện Gia Lộc

42. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Đánh giá tác dụng lâm sàng và cận lâm sàng điều trị tăng huyết áp thể đàm thấp bằng bài "HA2"/ Vũ Thị Kê chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Bệnh viện Y học cổ truyền xb., 2007.- 38tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 615.807/B108

Tóm tắt: Nghiên cứu tác dụng lâm sàng và cận lâm sàng của bài thuốc dân gian HA2 trong việc điều trị bệnh tăng huyết áp thể đàm thấp

43. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu bài thuốc "Thăng áp cao" điều trị huyết áp thấp"/ Nguyễn Xuân Trực chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Bệnh viện Y học cổ truyền xb., 2007.- 35tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 615.807/B108C

Tóm tắt: Nghiên cứu thành phần và tác dụng của bài thuốc "Thăng áp cao" trong việc điều trị bệnh Huyết áp thấp

44. Báo cáo tổng kết dự án "Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá tầm (Acipenser Berry) và cá trình (Anguilla Mamorata) theo phương pháp công nghiệp qui mô hộ gia đình cho khu vực ven đô Hải Dương"/ Lê Ngọc Khánh chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nước ngọt miền Bắc xb., 2008.- 78tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 639.807/B108C

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình, kỹ thuật nuôi cá tầm, cá chình thử nghiệm tại khu vực ven đô của tỉnh Hải Dương

45. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Fitohoocmon để sản xuất phân bón hữu vi sinh từ rác thải hữu cơ và phân thải chăn nuôi tại Hải Dương"/ Lê Văn Tri chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : [Knxb], 2007.- 126tr; 27cm

 Ký hiệu phân loại: 668.095973407/ B108C

Tóm tắt: Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dựa trên việc  tìm hiểu khối lượng, tính chất và thành phần rác thải hữu cơ và phân thải chăn nuôi

46. Báo cáo "Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản đạt giá trị kinh tế cao ở vùng chuyển đổi tập trung của xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương"/ Phạm Thị Nhuân chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : Hội Thuỷ sản tỉnh Hải Dương xb., 2008.- 45tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 639.807/B108C

Tóm tắt: Tổng quan về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và kết quả thực hiện mô hình nuôi cá rô phi tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, Hải Dương

47. Báo cáo kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình áp dụng TBKT nuôi thuỷ sản đạt giá trị kinh tế cao ở vùng mới chuyển đổi của xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương"/ Nguyễn Thị Tuyết chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : UBND huyện Thanh Hà xb., 2008.- 44tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 639.807/B108C

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình dự án, mục tiêu, nội dung, phương pháp và kết qủa thực hiện nuôi thuỷ sản tại  xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà

48. Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2007 ''Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thuỷ sản đạt giá trị kinh tế cao ở vùng mới chuyển đổi huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương": Trần Đình Thanh chủ nhiệm dự án.- Hải Dương. : UBND huyện Chí Linh xb., 2008.- 37tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 639.807/B108C

Tóm tắt: Tổng quan dự án, mục tiêu, phương pháp thực hiện và kết quả xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính ở huyện Chí Linh

49. Đánh giá tác động của các loại phân bón NEB 26, ALATCA E2001, CANXI - NITRAT, VEDAGRO, muối Sunphát kẽm đến cây trồng và môi trường đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Đồng.- Hải Dương : [Knxb.], 2011.- 96tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 631.80959734/Đ107G

Tóm tắt: Phân tích tác động của 5 loại phân bón mới Neb 26, Vedagro, Alatca E2001, Canxi - Nitrat, muối Sunphát kẽm đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

50. Điều tra thực trạng và nghiên cứu một số yêu tố liên quan đến bệnh ung thư trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Công.- Hải Dương : [Knxb.], 2011.- 128tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  616.99/ Đ309T

Tóm tắt: Đưa ra một số bước trong điều tra xác định tỉ lệ mắc ung thư và các yếu tố liên quan đến bệnh ung thư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

51. Nghiên cứu phát triển sản xuất giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao Hương Cốm 4 tại tỉnh Hải Dương (Mã số: NN.06.VNCPCT.14-15): Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Mười.- H. : [Knxb.], 2015.- 137tr: Ảnh màu minh họa; 27cm

Ký hiệu phân loại: 633.10959734/NGH305C

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật sản xuất và kết quả xây dựng mô hình trình diễn thương phẩm giống lúa thuần Hương Cốm 4 tại tỉnh Hải Dương

52. Nghiên cứu dược lý thực nghiệm và lâm sàng của bài thuốc gồm ba dược liệu: ý dĩ, bồ đề và xấu hổ để ứng dụng trong điều trị bệnh sỏi tiết niệu: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thanh Nhài.- Hải Dương : [Knxb.], 2014.- 175tr; 27cm

 Ký hiệu phân loại: 616.6/ NGH305C

Tóm tắt: Tìm hiểu thành phần, tác dụng của bài thuốc gồm 3 dược liệu: ý dĩ, bồ đề, xấu hổ... trong ứng dụng điều trị bệnh sỏi tiết niệu

53. Nghiên cứu phát triển sản xuất giống lúa lai hai dòng năng suất, chất lượng cao TH7-2 tại Hải Dương (Mã số: NN.21.VNCL.12-13): Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Mười.- H. : [Knxb.], 2014.- 108tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 633.10959734/NGH305C

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, quá trình xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa lai hai dòng TH7-2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

54. Nghiên cứu, phòng trừ dịch hại gây hiện tượng mất rễ (củ) trên cây cà rốt tại huyện Cẩm Giàng: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Đình Phiên.- Hải Dương : [Knxb.], 2013.- 100tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  635.0959734/ NGH305C

Tóm tắt: Tìm hiểu hiện trạng mất rễ (củ), một số dịch bệnh và biện pháp phòng trừ trên cây cà rốt tại địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

55. Nghiên cứu phát triển năng lực đào tạo nhân lực khoa học công nghệ giai đoạn 2012 - 2020 của Trường Đại học Kinh tế - kỹ thuật Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện công trình KH & CN/ Chủ nhiệm công trình KH & CN: Phạm Đức Bình.- Hải Dương : [Knxb.], 2013.- 108tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 378.00959734/ NGH305C

Tóm tắt: Tìm hiểu năng lực đào tạo nguồn nhân lực của trường Đại học Hải Dương giai đoạn 2012 - 2020 và thực trạng sử dụng nhân lực khoa học công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

56. Ứng dụng công nghệ Jet Grouting để gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện công trình KH & CN/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Thọ.- Hải Dương : [Knxb.], 2013.- 129tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 624.1/Ư556D

Tóm tắt: Tìm hiểu kết quả thực nghiệm ứng dụng công nghệ Jet Grouting trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

57. "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương": Báo cáo kết quả thực hiện dự án/ Chủ nhiệm dự án: Vũ Thị Hương.- Hải Dương : [Knxb.], 2016.- 27tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  639.80959734/ Ư556D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình nuôi cá rô phi lai xa và cách xử lý môi trường ao nuôi thủy sản bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh Hải Dương

58. Ứng dụng kỹ thuật thâm canh một số giống cây ăn quả năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện dự án/ Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thế Vin.- Hải Dương : [Knxb.], 2016.- 87tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 634.0959734/ Ư556D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình sản xuất một số giống cây ăn quả như thanh long ruột đỏ, chuối tiêu hồng, cam Vinh... trên địa bàn tỉnh Hải Dương

59. Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng vùng sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung tại Gia Lộc: Báo cáo kết quả thực hiện công trình KH & CN/ Chủ nhiệm công trình KH & CN: Đỗ Văn Sáng.- Hải Dương : [Knxb.], 2016.- 86tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  639.30959734/ Ư556D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình vùng nuôi thương phẩm cá rô phi đơn tính đực lai xa theo phương thức thâm canh trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

60. "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương": Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Bùi Đức Long.- Hải Dương : [Knxb.], 2012.- 222tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  610.959734/ Ư556D

Tóm tắt: Khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu cấp thiết xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

61. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện dự án/ Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thị Hồng Thủy.- Hải Dương : [Knxb.], 2016.- 82tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  633.10959734/ Ư556D

Tóm tắt: Tìm hiểu mô hình sản xuất lúa hàng hóa và các ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

62. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai xa quy mô hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện dự án/ Chủ nhiệm dự án: Đào Văn Thượng.- Hải Dương : [Knxb.], 2014.- 109tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 639.30959734/ Ư556D

Tóm tắt: Giới thiệu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai xa, kết quả sản xuất giống và tái sản xuất quần đàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

63. Xây dựng mô hình sản xuất giống ngô nếp lai ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu và đặt bầu chỉnh tán lá trên địa bàn huyện Thanh Miện: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Tiến.- H. : [Knxb.], 2015.- 42tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 633.10959734/X126D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình trồng giống ngô nếp lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu kết hợp với đặt bầu chỉnh tán lá trên địa bàn huyện Thanh Miện (Hải Dương)

64. Xây dựng mô hình trình diễn mở rộng nuôi thương phẩm cá rô phi dòng Sô Đan trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện dự án/ Chủ nhiệm dự án: Đỗ Văn Sáng.- Hải Dương : [Knxb.], 2010.- 32tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 639.30959734/X126D

Tóm tắt: Tìm hiểu mô hình trình diễn nuôi thương phẩm cá rô phi dòng Sô Đan trên địa bàn huyện Gia Lộc (Hải Dương)

65. Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa chuột NẾP 1 trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Đào Xuân Thảng.- Hải Dương : [Knxb.], 2013.- 76tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  635.0959734/X126D

Tóm tắt: Khảo sát hiện trạng sản xuất, quy trình kỹ thuật nhân giống, thâm canh và hiệu quả kinh tế của giống dưa chuột Nếp 1 được trồng trình diễn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

66. Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống lúa HD1 và J01 ở một số vùng sinh thái của Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Minh Tú.- Hải Dương : [Knxb.], 2011.- 56tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 633.10959734/X126D

Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của giống lúa HD1 và J01 qua mô hình trình diễn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

67. Xây dựng mô hình nuôi lợn thương phẩm từ lợn đực giống Piétrain Réhal với lợn nái lai trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Đào.- Hải Dương : [Knxb.], 2014.- 160tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  636.400959734/ X126D

Tóm tắt: Tìm hiểu kết quả xây dựng mô hình nuôi lợn thương phẩm từ lợn đực giống Piétrain Réhal với lợn nái lai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

68. Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa Nàng Xuân và QR1 trên địa bàn huyện Thanh Miện: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Tiến.- Hải Dương : [Knxb.], 2012.- 30tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  633.10959734/ X126D

Tóm tắt: Đánh giá đặc điểm sinh học, tình hình sinh trưởng, phát triển, hiệu quả kinh tế của giống lúa Nàng Xuân và QR1 trong mô hình trình diễn sản xuất thử trên địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

69. Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa cẩm chướng Đài Loan nhập nội và nhân rộng mô hình trồng hoa đồng tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Tuyết Nhung.- Hải Dương : [Knxb.], 2012.- 73tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  635.90959734/X126D

Tóm tắt: Đánh giá kết quả nhân giống, xây dựng mô hình trồng hoa đồng tiền và hoa cẩm chướng Đài Loan tại một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương

70. Xây dựng mô hình trình diễn một số dòng cây ăn quả mới Quýt không hạt NNT-VN52, Bưởi ngọt NNH-VN53 và Bưởi NNH-VN50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Mã số: NN.15 ĐHNN.11-13): Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mai Thơm.- H. : [Knxb.], 2014.- 189tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 634.0959734/X126D

Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc, đặc điểm nông sinh học của các loại cây ăn quả có múi ở Việt Nam và đưa ra kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình cây ăn quả mới Quýt không hạt NNH-VN52, Bưởi ngọt NNH-VN53 và Bưởi NNH-VN50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

71. Xây dựng mô hình thương phẩm cá trắm đen (Mylopharyngodon picens) bán thâm canh tại Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Kim Văn Vạn.- H. : [Knxb.], 2011.- 95tr: Hình minh họa; 27cm

Ký hiệu phân loại:  639.30959734/ X126D

Tóm tắt: Nghiên cứu mô hình nuôi đơn cá trắm đen thương phẩm và nuôi ghép cá trắm với một số loài cá khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

72. Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Đào Xuân Thảng.- H. : [Knxb.], 2011.- 67tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  634.0959734/ X126D

Tóm tắt: Khái quát hiện trạng sản xuất, tiêu thụ ổi và kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

73. Xây dựng mô hình sản xuất giống dưa bở vàng thơm số 1 theo hướng sản xuất hàng hóa tại Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KH & CN/ Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Xuân Cảnh.- Hải Dương : [Knxb.], 2014.- 90tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  635.0959734/ X126D

Tóm tắt: Đánh giá kết quả xây dựng mô hình và hoàn thiện quy trình trồng trình diễn giống dưa bở vàng thơm số 1 tại Hải Dương năm 2013

74. Xây dựng mô hình trình diễn lúa lai Thụy Hương 308 và sản xuất thử lúa lai mới Bio 404 và Hương ưu 98 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Mã số NN.04.TTUD-11): Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Cao Đam.- Hải Dương : [Knxb.], 2012.- 49tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 633.10959734/ X126D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình trình diễn lúa lai Thụy Hương 308 và kết quả sản xuất thử lúa lai mới Bio 404 và Hương ưu 98 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

75. Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới Thuần Việt 1 có năng suất, chất lượng để bổ sung vào cơ cấu mùa vụ của tỉnh Hải Dương (Mã số: NN.03.SNNPTNT.15): Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm công trình KH & CN: Nguyễn Văn Phú.- Hải Dương : [Knxb.], 2016.- 66tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 633.10959734/X126D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình trình diễn giống lúa Thuần Việt 1 và hoàn thiện quy trình sản xuất tại Hải Dương

76. Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn giống dưa thanh lê trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Đào Xuân Thảng.- Hải Dương : [Knxb.], 2012.- 81tr; 27cm

Ký hiệu phân loại: 635.0959734/ X126D

Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm mật độ trồng, năng suất, cách phòng trừ sâu bệnh của giống dưa thanh lê qua mô hình sản xuất trình diễn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

77. Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất mở rộng giống cà chua lai F1 HT 152, HT 160 trên địa bàn huyện Nam Sách: Báo cáo kết quả thực hiện dự án/ Chủ nhiệm dự án: Vũ Thị Liên.- H. : [Knxb.], 2010.- 80tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  635.0959734/ X126D

Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng sản xuất cà chua và kết quả xây dựng mô hình trình diễn cà chua lai F1 HT 152, HT 160 trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

78. Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi vịt Supper M3 đảm bảo an toàn sinh học ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Dung.- H. : [Knxb.], 2010.- 96tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  636.500959734/ X126D

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng, kỹ thuật chăn nuôi và biện pháp phòng bệnh trong chăn nuôi vịt Supper M3 của 2 xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), xã Đồng Gia (huyện Kim Thành) tỉnh Hải Dương

79. Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1 super Hoàn Châu trên địa bàn huyện Nam Sách: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Liên.- Hải Dương : [Knxb.], 2011.- 42tr; 27cm

Ký hiệu phân loại:  635.0959734/ X126D

Tóm tắt: Khái quát kỹ thuật trồng, chăm sóc, khả năng sinh trưởng, phát triển, cách phòng trừ sâu bệnh và năng suất của giống dưa hấu lai F1 Super Hoàn Châu trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

80. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tạo đàn ong chúa ngoại (Apis mellifera) và phòng trị bệnh cho giống ong ngoại tại huyện Thanh Hà: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Lê Quý Quyết.- Hải Dương : [Knxb.], 2011.- 64tr: Hình minh họa; 27cm

Ký hiệu phân loại: 638.0959734/X126D

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng và kết quả mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tạo đàn ong chúa ngoại và phòng trị bệnh cho giống ong ngoại tại huyện Thanh Hà - Hải Dương

81. "Xây dựng mô hình sản xuất rau quả tươi" an toàn (VietGAP) theo liên kết chuỗi từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm: Báo cáo kết quả thực hiện công trình KH & CN/ Chủ nhiệm công trình: Lê Đình Sơn.- Hải Dương : [Knxb.], 2015.- 221tr; 27cm –

Ký hiệu phân loại: 635.0959734/ X126D

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình sản xuất và tổ chức tiêu thụ cà chua, bí xanh an toàn theo quy trình VietGAP trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

IV – ĐỊA LÝ

 

82. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên du lịch bền vững ở Hải Dương"/ Phạm Thế Tập chủ nhiệm đề tài.- Hải Dương. : Sở Thương mại và Du lịch xb., 2008.- 101tr; 29cm

Ký hiệu phân loại: 910.5973407/B108C

Tóm tắt: Khái quát hiện trạng tài nguyên và hiệu quả khai thác, phát triển du lịch bền vững ở Hải Dương

 

 
Các bài liên quan
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hải Dương qua các kỳ Đại hội (1930 - 2015) (03/04/2017)
Quốc Hội nước CHXHCNVN và HĐND tỉnh Hải Dương qua các nhiệm kỳ ( 1946 - 2016) (31/03/2017)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay364 
 Hôm qua715
 Tuần này4055 
 Tất cả1289737 
IP: 34.239.152.207