Thư mục chuyên đề
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/31931 – 26/3/2021)
(Cập nhật: 25/03/2021)
 

1. Công tác Đoàn 1984-1985: Lưu hành nội bộ/ Hằng Thanh biên tập.- H.: Thanh niên, 1984. - 103tr; 19cm

        Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Tìm hiểu những thành tích công tác Đoàn 2 năm 1984-1985 tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn cuối năm 1985

        Từ khóa: Đoàn thanh niên cộng sản; Hồ Chí Minh; Công tác đoàn; Việt Nam; tổng kết; 1984-1985; thành tích.

             Kho Đọc: DVN.009133 - DVN.009134

             Kho Mượn: M.002572 - M.002575

 

2. ĐINH VĂN NAM. Bốn bài học kinh nghiệm của Đoàn/ Đinh Văn Nam.- H.: Thanh niên, 1982. - 77tr; 19cm

        Tóm tắt: Phân tích bốn bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công tác Đoàn.

             Kho Đọc: DVN.009893

             Kho Mượn: M.002541 - M.002542

 

3. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH. Hỏi và trả lời về giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng/ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Ban tổ chức trung ương.- H.: Thanh niên, 1981. - 104tr; 19cm

        Tóm tắt: Bao gồm các câu hỏi đáp trả lời về công tác xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; Công tác Đoàn.

 

4. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Quy định và hướng dẫn công tác thu nộp Đoàn phí/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ban tổ chức TW.- H.: Thanh niên, 1978. - 31tr; 19cm

        Tóm tắt: Gồm các quy định và hướng dẫn công tác thu nộp Đoàn phí

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đoàn phí; Công tác Đoàn

             Kho Đọc: DVN.008602

             Kho Mượn: M.002689 - M.002691

 

5. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Quy định và hướng dẫn về công tác kiểm tra/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ban tổ chức TW.- H.: Thanh niên, 1979. - 61tr; 19cm

        Tóm tắt: Hướng dẫn công tác kiểm tra trong Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công tác Đoàn; Kiểm tra

             Kho Đọc: DVN.008601

             Kho Mượn: M.002686 - M.002688

 

6. HOÀNG HỌC HÀ. Chuyện ở văn phòng Đoàn/ Hoàng Học Hà.- H.: Thanh niên, 1984. - 130tr; 19cm

        Tóm tắt: Phương pháp công tác Đoàn và phong cách, ứng xử trong cuộc sống nói chung

        Từ khóa:  Đoàn thanh niên; Công tác Đoàn; Nghệ thuật ứng xử; Đoàn viên

             Kho Đọc: DVN.009258

             Kho Mượn: M.002599 - M.002600

7. HỒ CHÍ MINH. Về vai trò và nhiệm vụ của Thanh niên/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1978. - 103tr:Chân dung; 20cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên trong cách mạng Việt Nam

        Từ khóa: Thanh niên; Đoàn thanh niên

             Kho Đọc: DVV.001650

             Kho Mượn: M.001581 - M.001582

 

8. Hướng dẫn công tác chi đoàn.- H.: Thanh niên, 1979. - 115tr; 19cm

        Sách cho cán bộ Đoàn cơ sở

        Tóm tắt: Gồm các hướng dẫn hoạt động công tác Đoàn ở cơ sở

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công tác Đoàn.

             Kho Đọc: DVN.008599

             Kho Mượn: M.002547 - M.002548

 

9. Kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên/ Hàn Phương Quốc Vũ sưu tầm và biên soạn.- Huế.: Nxb.Thuận Hóa, 2006. - 167tr; 19cm

        Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng chuyên môn và phương pháp tổ chức các trò chơi trong hoạt động đoàn

        Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Trò chơi; Việt Nam; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

             Kho Đọc: DVN.030683 - DVN.030684

             Kho Mượn: M.044041 - M.044044

 

10. Kỹ năng và nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp/ Trần Hoàng Trung biên soạn.- H.: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam xb., 2006. - 270tr; 19cm

        Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

        Từ khóa: Phong trào thanh niên; Đoàn thanh niên.

             Kho Đọc: DVN.030385 - DVN.030386

 

11. LÊ DUẨN. Thanh niên với Cách mạng xã hội chủ nghĩa/ Lê Duẩn. - In lần thứ 4.- H.: Thanh niên, 1978. - 374tr; 19cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò, trách nhiệm của thanh niên và đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới

        Từ khóa: Đảng Cộng sản; Thanh niên; Đoàn thanh niên; Việt Nam

             Kho Đọc: DVN.004542

             Kho Mượn: M.002635 - M.002636

 

12. LÊNIN(V.I.). Bàn về thanh niên/ V.I.Lênin; Lê Hùng tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2004. - 366tr; 20cm

        Tóm tắt: Bao gồm những bài nói, bài viết của Lênin bàn về thanh niên từ năm 1913 đến năm 1922

        Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đoàn thanh niên

             Kho Đọc: DVN.027159 - DVN.027160

             Kho Mượn: M.038368 - M.038370

 

13. Lời dạy của các lãnh tụ Đảng ta đối với thanh niên.- H.: Thanh niên, 1959. - 136tr; 19cm

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước về thanh niên và phong trào thanh niên

        Từ khóa: Đảng cộng sản; Việt Nam; Hồ Chí Minh; Đoàn thanh niên; Thanh niên.

             Kho Đọc: DVN.002761

             Kho Mượn: M.002676

 

14. MÁC(C.). Bàn về thanh niên/ C.Mác; Ph.Ăng Ghen.- H.: Thanh niên, 1982. - 367tr; 19cm

        Tóm tắt: Một số luận điểm cơ bản của nhữngnhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên và Đoàn thanh niên

        Từ khóa: Chủ nghĩa Mác; Vấn đề thanh niên; Đoàn thanh niên

             Kho Đọc: DVN.006020

             Kho Mượn: M.000675 - M.000676, M.001006 - M.001007

 

15. MÁC(C.). Bàn về thanh niên/ C.Mác, Ph.Ăng ghen; Mạc Liêm tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2004. - 307tr; 20cm

        Tóm tắt: Gồm những quan điểm lý luận mẫu mực cũng như những giá trị thực tiễn lớn lao về nhiều vấn đề của thanh niên. Những tài liệu khoa học về cuộc sống và hoạt động của các thế hệ thanh niên trong thế kỉ trước

        Từ khóa:  Đoàn thanh niên; Chủ nghĩa Mác Lênin

             Kho Đọc: DVN.027157 - DVN.027158

             Kho Mượn: M.038365 - M.038367

 

16. Những chặng đường vẻ vang của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 1954-1984.- H.: Thanh niên, 1985. - 299tr; 19cm

        Tóm tắt:  Tìm hiểu những chặng đường hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1984

        Từ khóa: Thanh niên; Việt Nam; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công tác Đoàn

             Kho Mượn: M.002570 - M.002571

 

17. Những dấu ấn của một thời hào hùng/ Lưu Quang Huyền biên soạn.- H.: Thanh niên, 2000. - 715tr; 24cm

        Tóm tắt: Tập hợp các xuất bản phẩm bằng thơ, văn, kịch, tấu, báo chí do "Tủ sách thanh niên" biên tập, in và phát hành, phát sóng tại chiến trường Miền Nam

        Từ khóa: Việt Nam; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tác phẩm văn học sau cách mạng tháng tám; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam.

             Kho Đọc: DVV.004037

 

18. PHẠM ĐÌNH NGHIỆP. Giáo dục tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt nam trong tình hình mới/ Pts.Phạm Đình Nghiệp.- H.: Thanh niên, 2000. - 167tr; 19cm

        Tóm tắt: Cơ sở phương pháp luận, thực trạng và những giải pháp về công tác giáo dục thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới

        Từ khóa: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thanh niên; Đoàn Thanh niên; Việt Nam

             Kho Đọc: DVN.019818 - DVN.019819

             Kho Mượn: M.027204 - M.027206

 

19. PHẠM ĐÌNH NGHIỆP. Kỹ năng tổ chức hoạt động công tác thanh niên/ Ts.Phạm Đình Nghiệp.- H.: Thanh niên, 2002. - 197tr; 19cm

        Tóm tắt: Những kỹ năng cơ bản của quá trình công tác Đoàn, Hội, Đội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Thanh niên; Công tác Đoàn; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

             Kho Đọc: DVN.021544 - DVN.021545

             Kho Mượn: M.028791 - M.028793

 

20. Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III.- H.: Thanh niên, 1961. - 58tr; 19cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đại hội Đoàn; Việt Nam; Nghị quyết; Lần thứ III.

             Kho Mượn: M.002553 - M.002554

 

21. Tổng quan tình hình thanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: Tài liệu tham khảo phục vụ đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII/ Hoàng Bình Quân biên soạn.- H.: Thanh niên, 1997. - 284tr; 19cm

        Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Tổng quan về  tình hình thanh thiếu nhi, công tác Đoàn TNCS HCM, công tác Đội TNTP HCM từ 1991-1997

        Từ khóa: Đoàn thanh niên; Thanh niên cộng sản; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Việt Nam; Công tác Thanh niên; Thiếu nhi; Công tác đội; Công tác Đoàn.

             Kho Đọc: DVN.025301 - DVN.025302

 

22. Truyền thống vẻ vang của Đoàn.- H.: Thanh niên, 1965. - 155tr; 19cm

        Ban nghiên cứu lịch sử Đoàn

        Tóm tắt: Tìm hiểu  truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Lịch sử; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Việt Nam

             Kho Đọc: DVN.002878

 

23. Từ Đại hội đến đại hội/ Đặng Hòa, Đào Phiếu, Phương Trang...biên soạn.- H.: Thanh niên, 1997. - 111r; 19cm

        Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Các sự kiện quan trọng trong lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các kỳ đại hội

        Từ khóa: Đoàn thanh niên; Thanh niên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Các kỳ đại hội; Lịch sử; Sự kiện; Tổ chức; Đại hội.

             Kho Đọc: DVN.025297 - DVN.025298

 

 

24. Về công tác đội.- H.: Kim đồng, 1977. - 46tr; 19cm

        Tóm tắt: Trích nghị quyết, chỉ thị, văn kiện Đảng và Đoàn về công tác đội

        Từ khóa: Đảng cộng sản; văn kiện; đoàn thanh niên; đội thiếu niên tiền phong; hoạt động; Việt Nam; công tác; sinh hoạt; Hồ Chí Minh.

             Kho Đọc: DVN.004456

             Kho Mượn: M.002791 - M.002792

 

25. 99 câu hỏi - đáp về phong trào thanh niên Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay.- Tp.Hồ Chí Minh.: Nxb.Trẻ, 2006. - 217tr; 19cm

        Tóm tắt: Tập hợp 99 câu hỏi - đáp về phong trào thanh niên Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay

        Từ khóa: Thanh niên; Thế kỉ XX; Đoàn thanh niên; Việt Nam; Lịch sử.

             Kho Đọc: DVN.030381

             Kho Mượn: M.043475 - M.043476

             Kho Tra cứu: TC.001917

 

26. HOÀNG PHONG. Trách nhiệm với con người/ Hoàng Phong.- H.: Nxb.Thanh niên, 2015. - 258tr; 19cm

        Tóm tắt: Tập hợp các ghi chép về tinh thần, ý chí nghị lực của thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Việt Nam; Điển hình tiên tiến; Thanh niên.

        Phân loại: 305.23509597 / TR102N

             Kho Đọc: DVN.045311 - DVN.045312

             Kho Mượn: M.076284 - M.076287

 

27. Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.- H.: Nxb.Thanh niên, 2014. - 499tr; 20cm

        Tóm tắt: Phân tích tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên và sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển thế hệ trẻ thời kỳ đổi mới

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Thanh niên; Bác Hồ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên.

        Phân loại: 305.2309597 / H450C

             Kho Tra cứu: TC.004182

 

28. Báo cáo của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hải Hưng tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IV.- Hải Hưng.: [Knxb.], 1987. - 19tr; 27cm

        Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban chấp hành tỉnh Hải Hưng

        Tóm tắt: Trình bày báo cáo của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh tỉnh Hải Hưng tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IV vào tháng 4 năm1987

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh; Đại hội; Địa chí; Hải Hưng; Lần thứ IV.

        Phân loại: 324.25973 / B108C

             Kho Địa chí: DC.000489

 

29. Báo cáo của B.C.H tỉnh Đoàn khóa IV tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ V.- Hải Hưng.: [Knxb.], 1992. - 32tr; 19cm

        Tóm tắt: Trình bày báo cáo của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Hải Hưng khóa IV tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ V

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tỉnh đoàn Hải Hưng; Đại hội Lần thứ V; Hải Hưng; Ban chấp hành khóa IV; Địa chí

        Phân loại: 324.25973 / B108C

             Kho Địa chí: DC.000496

 

30. Các văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/ Nguyễn Minh Hân sưu tầm và hệ thống.- H.: Nxb.Hồng Đức, 2017. - 383tr; 27cm

        Tóm tắt: Tổng quan về vị trí, vái trò, các văn bản quản lý và các kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Chính trị; Việt Nam; Đoàn Thanh niên; Thanh niên.

        Phân loại: 324.09597 / C101V

             Kho Đọc: DVV.010062

             Kho Tra cứu: TC.004740

 

31. Cẩm nang công tác dành cho Bí thư Đoàn/ Vũ Tươi tổng hợp.- H.: Nxb.Hồng Đức, 2020. - 391tr; 28cm

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản về luật Thanh niên; điều lệ đoàn, chế độ, chính sách đối với thanh niên...

        Từ khóa: Chính trị; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Việt Nam; Bí thư Đoàn; Công tác Đoàn.

        Phân loại: 324.2597 / C120N

             Kho Mượn: M.095586 - M.095587

             Kho Tra cứu: TC.005386

 

32. Chi đoàn Đại Xuân tham gia thực hiện thâm canh và xây dựng hợp tác xã tiên tiến.- Hải Dương.: Tỉnh đoàn Thanh niên Hải Dương xb., 1966. - 34tr; 19cm

        Tóm tắt: Ghi lại những thành tích của Chi đoàn Đại Xuân, xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trong quá trình tham gia thực hiện thâm canh và xây dựng hợp tác xã tiên tiến

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chi đoàn Đại Xuân; Chính trị; Huyện Ninh Giang; Hải Dương; Xã Ứng Hòe.

        Phân loại: 324.259734 / CH300Đ

             Kho Địa chí: DC.000491

 

33. Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo công tác vận động thanh niên trong tình hình mới.- Hải Dương.: Tỉnh Đoàn thanh niên Hải Dương xb., 1968. - 66tr; 19cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc tăng cường lãnh đạo công tác vận động thanh niên trong tình hình mới

        Từ khóa: Chỉ thị; Ban chấp hành Trung ương Đảng; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hải Dương; Thanh niên.

        Phân loại: 324.259734 / CH300T

             Kho Địa chí: DC.000351 - DC.000352

 

34. DƯƠNG VĂN AN. Thời áo xanh/ Dương Văn An.- H.: Nxb.Thanh niên, 2018. - 212tr; 19cm

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và công tác thanh niên, kinh nghiệm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát triển...

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Đoàn Thanh niên; Chính trị.

        Phân loại: 324.09597 / TH462A

             Kho Đọc: DVN.048165

             Kho Mượn: M.087657 - M.087661

 

35. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội.- H.: Nxb.Thanh niên, 2007. - 138tr; 19cm

        Tóm tắt: Giới thiệu các đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ khi ra đời đến đại hội XII (năm 1997)

        Từ khóa: Chính trị; Việt Nam; Đại hội; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 324.09597 / Đ406T

             Kho Đọc: DVN.031950 - DVN.031951

             Kho Mượn: M.046654 - M.046657

             Kho Tra cứu: TC.002187

 

36. Giới thiệu cuốn sách "Từ tuyến đầu tổ quốc" và nhiệm vụ của Thanh niên Hải Dương trong phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai".- Hải Dương.: Tỉnh Đoàn Thanh niên lao động Hải Dương xb., 1964. - 36tr; 19cm

        Tóm tắt: Trình bày nội dung, ý nghĩa cuốn sách "Từ tuyến đầu tổ quốc" và xác định nhiệm vụ của thanh niên Hải Dương trong phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai"

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Kháng chiến chống Mỹ; Hải Dương.

        Phân loại: 324.259734 / GI462T

             Kho Địa chí: DC.000353

 

37. Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn.- H.: Nxb.Thanh niên, 2013. - 430tr; 19cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu các vấn đề chung và trả lời những câu hỏi thường gặp trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đoàn

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Việt Nam; Đoàn Thanh niên; Chính trị.

        Phân loại: 324.2597 / H561D

             Kho Đọc: DVN.044420 - DVN.044421

             Kho Mượn: M.074817 - M.074819

             Kho Tra cứu: TC.004075

 

38. Kỷ niệm 20 năm ngày Thành lập Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương (14/3/1994 - 14/3/2014).- Hải Dương: [Knxb.], 2014. - 88tr: Ảnh màu minh họa; 25cm

        Tóm tắt: Ghi lại chặng đường xây dựng, phát triển, những thành công và bài học kinh nghiệm của tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương trong 20 năm 1994 - 2014

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Hải Dương; Địa chí; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 324.0959734 / K600N

             Kho Địa chí: DC.003731

             Kho Đọc: DVV.009330

             Kho Mượn: M.074573 - M.074575

 

39. Lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Hưng 1925-1990: Sơ thảo.- Hải Hưng.: Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Hưng xb., 1991. - 108tr; 19cm

        Tóm tắt: Phản ánh những sự kiện lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Hưng giai đoạn 1925 - 1990

        Từ khóa: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Lịch sử Đoàn; Tỉnh đoàn Hải Hưng; Hải Dương; Hải Hưng.

        Phân loại: 324.2095973 / L302S

             Kho Địa chí: DC.000342 - DC.000344

 

40. Lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Hải Dương: 1931 - 1975.- H.: Nxb.Thanh niên, 1997. - 204tr; 19cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu về phong trào thanh niên của tỉnh hải Dương giai đoạn 1931 - 1975

        Từ khóa: Lịch sử Đoàn Thanh niên; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 1931 - 1975; Phong trào Đoàn; Hải Dương.

        Phân loại: 324.259734 / L302S

             Kho Địa chí: DC.000340 - DC.000341

 

41. Lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam: 1925 - 1999.- H.: Nxb.Thanh niên, 2001. - 734tr.; 24cm

        Tóm tắt: Về lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam từ 1925 đến 1999.

        Từ khóa: Chính trị; Việt Nam; Khoa học xã hội; Đoàn Thanh niên.

        Phân loại: 324.2597 / L302S

             Kho Đọc: DVV.003318 - DVV.003319

             Kho Mượn: M.027416 - M.027417

             Kho Tra cứu: TC.001067

 

42. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Dương: 1930 - 2011.- Hải Dương: Thành đoàn Hải Dương xb., 2013. - 222tr; 20cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu những nội dung cơ bản về tổ chức Đoàn và các phong trào thanh thiếu niên thành phố Hải Dương từ năm 1930 đến 2011

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Chính trị; Hải Dương; Ðịa chí; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 324.259734 / L302S

             Kho Địa chí: DC.003695

 

43. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi huyện Thanh Miện: 1945 - 2000.- Hải Dương: [Knxb.], 2006. - 167tr; 20cm

        Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Miện

        Tóm tắt: Giới thiệu quá trình thành lập và phát triển Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Miện trong tiến trình lịch sử của đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Chính trị; Đoàn Thanh niên; Thanh Miện; Địa chí; Hải Dương; Phong trào thanh niên.

        Phân loại: 324.0959734 / L302S

             Kho Địa chí: DC.003945

 

44. Lịch sử hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam: 1925 - 2014.- H.: Nxb.Thanh niên, 2014. - 846tr; 22cm

        Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

        Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình thành lập và phát triển của tổ chức hội và phong trào thanh niên Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Chính trị; Việt Nam; Đoàn Thanh niên; Thanh niên.

        Phân loại: 324.09597 / L302S

             Kho Đọc: DVV.009442

             Kho Tra cứu: TC.004195

 

45. Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về nhiệm vụ và nội dung công tác của Chi đoàn Thanh niên giáo viên trường Phổ thông cấp I, cấp II.- Hải Hưng.: [Knxb.], 1972. - 21tr; 19cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hải Hưng về nhiệm vụ và nội dung công tác của Chi đoàn Thanh niên giáo viên trường Phổ thông cấp I, cấp II

        Từ khóa: Tỉnh đoàn Hải Hưng; Nghị quyết; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Địa chí; Hải Hưng; Chính trị; Giáo dục.

        Phân loại: 324.25973 / NGH300Q

             Kho Địa chí: DC.000492 - DC.000493

 

46. NGUYỄN ĐỨC HOÀ. 647 câu hỏi - đáp về Đoàn, Hội, Đội/ Nguyễn Đức Hoà, Phạm Thị Thu Duyên.- H.: Nxb.Thanh niên, 2008. - 171tr; 20cm

        Tóm tắt: Giới thiệu 647 câu hỏi và trả lời tìm hiểu về đoàn, hội, đội

        Từ khóa: Chính trị; Tổ chức chính trị; Việt Nam; Đội thiếu niên; Đoàn thanh niên.

        Phân loại: 324.09597 / S111T

             Kho Đọc: DVV.005703 - DVV.005704

             Kho Mượn: M.046190 - M.046191

             Kho Tra cứu: TC.002149

 

47. Phương pháp tổ chức hội thi thanh thiếu niên.- H.: Nxb.Thanh niên, 2007. - 167tr; 19cm

        Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trường cao cấp thanh niên

        Tóm tắt: Cung cấp các thông tin cơ bản về hội thi và cách tổ chức các hội thi trong hoạt động đoàn

        Từ khóa: Chính trị; Phương pháp tổ chức; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 324.09597 / PH561P

             Kho Đọc: DVN.031960 - DVN.031962

             Kho Mượn: M.046663 - M.046666

 

48. Quy ước về nếp sống của thanh niên Hải Hưng có văn hóa.- Hải Hưng.: Ban Tuyên huấn Tỉnh đoàn Hải Hưng xb., 1984. - 12tr; 13cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hải Hưng về việc phổ biến và tổ chức thực hiện Quy ước về nếp sống của thanh niên Hải Hưng có văn hóa

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chính trị; Hải Dương; Nếp sống văn hóa; Địa chí; Quy ước.

        Phân loại: 324.25973 / QU600Ư

             Kho Địa chí: DC.000497 - DC.000498

 

49. Sổ tay Bí thư chi đoàn: 100 câu hỏi  và đáp.- H.: Nxb.Thanh niên, 2007. - 119tr; 19cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và công tác tổ chức sinh hoạt đoàn

        Từ khóa: Chính trị; Việt Nam; Công tác tổ chức; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 324.09597 / S450T

             Kho Đọc: DVN.031958 - DVN.031959

             Kho Mượn: M.046658 - M.046661

             Kho Tra cứu: TC.002186

 

50. Sức trẻ Hải Dương tiến vào thế kỷ XXI.- Hải Dương.: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương xb., 2000. - 79tr; 21cm

        Tóm tắt: Giới thiệu những thành tích của các gương mặt tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Hải Dương

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hải Dương; Thanh thiếu niên.

        Phân loại: 324.259734 / S552T

             Kho Địa chí: DC.000368 - DC.000369

 

51. Tài liệu giáo dục cơ bản và bồi dưỡng phát triển Đoàn: Dùng trong trường đoàn tổng hợp.- Hải Hưng.: Ban Tuyên huấn Tỉnh đoàn Hải Hưng xb., 1983. - 115tr; 19cm

        Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ban chấp hành tỉnh Hải Hưng

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác phát triển đoàn viên

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên; Đảng cộng sản Việt Nam; Hải Hưng; Phát triển Đoàn; Địa chí; Giáo dục.

        Phân loại: 324.2597 / T103L

             Kho Địa chí: DC.000478 - DC.000481

 

52. Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2010 - 2014; giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019.- H.: Nxb.Thanh niên, 2014. - 299tr; 19cm

        Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về thanh niên hiện nay: cơ cấu trong dân số, tư tưởng chính trị, lối sống, học tập, phát triển tài năng, công tác hội và giải pháp đẩy mạnh phong trào thanh niên đi lên giai đoạn 2014 - 2019

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Chính trị; Việt Nam; Đoàn Thanh niên; Thanh niên.

        Phân loại: 324.09597 / T455Q

             Kho Đọc: DVN.044737

             Kho Mượn: M.075131

 

53. Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ IV.- Hải Hưng.: [Knxb.], 1987. - 158tr; 19cm

        Tóm tắt: Trình bày văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh Hải Hưng lần thứ IV

        Từ khóa: Văn kiện Đại hội; Đại hội Đoàn; Lần thứ IV; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hải Hưng.

        Phân loại: 324.2095973 / V115K

             Kho Địa chí: DC.000345

 

54. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VIII.- H.: Nxb.Thanh niên, 2002. - 262tr; 19cm

        Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VIII diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11.12.2002 tại Hà Nội để tổng kết, đánh giá, đề ra phương hướng nhiệm vụ mới trong công tác Đoàn

        Từ khóa: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đại hội đại biểu; Văn kiện đại hội.

        Phân loại: 324.2597 / V115K

             Kho Đọc: DVN.023474 - DVN.023475

             Kho Mượn: M.035445 - M.035446

             Kho Tra cứu: TC.001279

 

55. Văn kiện đoàn: Từ năm 1969 - 1976.- H.: Nxb.Thanh niên, 1977. - 244tr; 19cm

        Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương

        Tóm tắt: Các văn kiện của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1969-1976

        Từ khóa: Việt Nam; Khoa học xã hội; Chính trị; Đoàn thanh niên.

        Phân loại: 324.25970753 / V115K

             Kho Đọc: DVN.006857

             Kho Mượn: M.002549 - M.002550

             Kho Tra cứu: TC.000181

 

56. VÕ VĂN KIỆT. Kính chào thế hệ thứ tư/ Võ Văn Kiệt.- HCM.: Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2014. - 192tr; 22cm

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói chuyện về xây dựng, bồi dưỡng lý tưởng sống, rèn luyện ý thức phụng sự Tổ quốc cho thanh thiếu niên

        Từ khóa: Khoa học xã hội; Chính trị; Việt Nam; Đoàn thanh niên; Thanh thiếu niên; Đảng phái.

        Phân loại: 324.2597 / K312C

             Kho Đọc: DVV.009281 - DVV.009282

             Kho Mượn: M.074349 - M.074352

 

57. 60 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn T.N.C.S. Hồ Chí Minh: 26/3/1931 - 26/3/1991.- Hải Hưng.: Ban Tuyên giáo Hải Hưng xb, 1991. - 39tr; 19cm

        Tóm tắt: Tập hợp những hướng dẫn về công tác đoàn

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hải Hưng; Công tác đoàn; Chính trị; Địa chí.

        Phân loại: 324.25973 / S111M

             Kho Địa chí: DC.000494

 

58. VĂN TÙNG. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho Đoàn viên thanh niên/ Văn Tùng. - In lần thứ 2, có bổ sung.- H.: Nxb.Thanh niên, 2010. - 198tr; 20cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục đạo đức cách mạng cho Đoàn viên thanh niên

        Từ khóa: Chính trị; Chủ nghĩa cộng sản; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 335.4346 / H450C

             Kho Đọc: DVN.033898 - DVN.033899

             Kho Mượn: M.050914 - M.050916

             Kho Tra cứu: TC.002599

 

59. Kỹ năng và nghiệp vụ công tác tổ chức  Đại hội Đoàn các cấp/ Trần Hoàng Trung biên soạn.- H.: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam xb., 2006. - 270tr; 19cm

        Tóm tắt: Tìm hiểu những nguyên tắc trong việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

        Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Việt Nam; Đậi hội các cấp.

        Phân loại: 369.409597 / K600N

             Kho Đọc: DVN.031375

 

60. Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng kính yêu.- Hải Hưng.: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Hưng xb., 1996. - 64tr; 19cm

        Tóm tắt: Giới thiệu các tấm gương người tốt việc tốt trong Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

        Từ khóa: Địa chí; Thiếu niên; Nhi đồng; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chính trị; Hải Hưng; Hải Dương; Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

        Phân loại: 371.80959734 / NG105H

             Kho Địa chí: DC.000851 - DC.000852

 

61. 108 ca khúc truyền thống Hội - Đoàn - Đội.- H.: Nxb.Âm nhạc, 2006. - 191tr; 27cm

        Tóm tắt: Tập hợp 108 bài hát sử dụng trong các dịp kỷ niệm của Đoàn, Hội, Đội

        Từ khóa: Nghệ thuật; Âm nhạc; Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Bài hát; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

        Phân loại: 782.42835 / M458T

             Kho Đọc: DVV.005782 - DVV.005783

             Kho Mượn: M.046523 - M.046524

 
Các bài liên quan
Nữ nhà giáo ưu tú tỉnh Hải Dương (13/08/2020)
Phòng chống đẩy lùi dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (07/02/2020)
Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng bộ tỉnh hải Dương từ Đại hội đến Đại hội (1930 - 2020) (03/02/2020)
Điện Biên Phủ - 65 năm nhìn lại (24/04/2019)
Một số công trình nghiên cứu kho học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007-2017 (Phần 2) (29/10/2018)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay250 
 Hôm qua715
 Tuần này3941 
 Tất cả1289623 
IP: 34.239.152.207