Giới thiệu sách chuyên đề
Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay
(Cập nhật: 24/01/2018)
 


Giới thiệu:

Tuyển chọn một số bài viết, bài nói của GS. Nguyễn Đức Bình trong quá trình công tác, nghiên cứu và giảng dạy. Nội dung đề cập đến con đường cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề thời đại; về công tác lý luận, tư tưởng và văn hóa…

Cuốn sách không chỉ đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản mà còn là một công trình mang tính chiến đấu đối với những luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng; vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng; bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được tác giả đặc biệt nhấn mạnh. 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay104 
 Hôm qua230
 Tuần này1331 
 Tất cả692011 
IP: 18.215.185.97