Văn bản pháp luật
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022
(Cập nhật: 16/05/2022)
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/KH-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA

PHỤ NỮ TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 01/9/2021 về thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3238/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022- 2030.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Hải Dương liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; đặc biệt là Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ Quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; Nghị định số 125/2021/NĐ - CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1790/QĐ - TTg ngày 23/10/2021của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3238/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; các văn bản mới ban hành về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Duy trì các hoạt động truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về bình đẳng giới; phổ biến thông tin về chính sách, pháp luật bình đẳng giới trên các Báo, Đài Phát thanh và truyền hình Hải Dương, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, lắp đặt, sửa chữa pa nô, băng zôn tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng dẫn kỹ năng lồng ghép giới, lên án các hành vi vi phạm bình đẳng giới.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2022), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022) hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

- Vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức và toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Tổ chức và phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của các sở, ngành và địa phương.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên chức, người lao động; quan tâm, tạo điều kiện khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy được vai trò, vị thế của mình trong công tác.

- Tổ chức thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ nhằm tham mưu ban hành văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và kịp thời xử lý những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.

3. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3238/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương đến năm 2030 của UBND tỉnh sau khi được ban hành và các kế hoạch, chương trình, đề án khác có liên quan. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng phát triển mô hình thí điểm về bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; củng cố và phát triển các dịch vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi bị bạo hành, bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại.

- Lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong chương trình công tác của sở, ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị, kinh tế; rà soát đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thu thập, quản lý thông tin, báo cáo đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 - 2030.

4. Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Rà soát, củng cố và kiện toàn nhân sự Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có sự thay đổi.

- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định trong quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các đơn vị, địa phương chưa ban hành quy chế của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thì khẩn trương xây dựng và đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện tốt quy chế.

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Phối hợp trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: Xác minh, nắm tình hình và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, mua bán người,… xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Tổ chức, hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 đạt kết quả.

5. Công tác kiểm tra, thanh tra

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết. Lồng ghép công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các sở, ngành, địa phương.

- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới hoặc tại các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ; ưu tiên lựa chọn các đơn vị, địa phương có nhiều vấn đề nổi cộm đối với phụ nữ và trẻ em gái; nơi có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thấp,… để kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ, việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong ngành, địa phương; tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới,...

6. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí từ Trung ương hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 - 2030.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Truyền thông trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tọa đàm, xây dựng các phóng sự, chuyên đề, in ấn cấp phát tài liệu, tờ rơi, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung về Bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới và các chính sách pháp luật khác có liên quan đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương.

- Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương có bất bình đẳng giới và nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

- Triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022) hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

- Chủ trì, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3238/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025,... Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH theo quy định.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lồng ghép một số chỉ tiêu phát triển giới, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định, bố trí kinh phí để triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hoạt động hiệu quả, thiết thực.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy các nội dung giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh, sinh viên; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

7. Sở Y tế

Thực hiện lồng ghép giới trong chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành y tế, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng nhiều hình thức dễ tiếp cận.

8. Sở Tư pháp

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi) và các văn bản mới ban hành. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực thi Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; thu thập, thống kê số liệu liên quan tới số nạn nhân bị bạo lực gia đình, số nạn nhân và người gây bạo lực gia đình được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn.

- Triển khai các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi quan niệm truyền thống về phân công lao động theo giới trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành quy định về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; xử lý vi phạm đối với các sản phẩm quảng cáo có nội dung định kiến giới.

10. Công an tỉnh

Chủ trì xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống mua bán người; phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới.

11. Cục Thống kê

Tham mưu triển khai thu thập bộ chỉ số về giới thống nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, phân tích, đánh giá và cung cấp số liệu thực hiện các chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới được giao tại Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đơn vị liên quan xây dựng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, các hoạt động về công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; thông tin tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động bình đẳng giới, đồng thời phê phán, lên án các hành vi phân biệt đối xử giới, bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực phụ nữ và trẻ em...

14. Các sở, ban, ngành khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh phối hợp liên ngành, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác bình đẳng giới của tỉnh ban hành; đặc biệt là lồng ghép các chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong kế hoạch công tác hàng năm và kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức thành viên khác

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới; giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; nghiên cứu bố trí hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.

16. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của địa phương. Bố trí đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các chương trình thúc đẩy hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại địa phương. Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các hoạt động khác có liên quan trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2022. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cần linh hoạt áp dụng các hình thức, biện pháp phù hợp với bối cảnh dịch bệnh covit-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương trước ngày 15/3/2022; định kỳ gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban VSTBCPN tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định (Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6 và Báo cáo đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 gửi trước ngày 10/12/2022).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định./.

 


Nơi nhận:
Bộ Lao động - TB&XH (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia VSTBCPN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Lai (12)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng


 
Các bài liên quan
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (10/12/2021)
KẾ HOẠCH Điều chỉnh công tác y tế thực hiện các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" (11/11/2021)
 (11/11/2021)
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (09/09/2021)
Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (06/09/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay47 
 Hôm qua623
 Tuần này47 
 Tất cả1241842 
IP: 3.235.253.6